Jecha Jaalala

Jecha Naman Kunaantee Na Guddisuuf Jecha Qarmii Ormaa Funaantee Ofii Dhagaa baattee Anaan baala baachiftaa Ofii gogduu nyaattee Anaan jiidhaa nyaachiftaa Dachaa kutte deemtee dhiibdee baata Tulluu Hagabuu nan bulchituu Akaawwis ta'e mulluu maasii orma keessaa Asiif achi jortee mudhii kee hidhattee kan ilma kee soortee Arrabsoo Ollaa Kee. Waaqayyoo loogummaa yookaan jaalala adda ta'e hin argisiisu (Keessa keebii 10:17, Hoji ergamootaa 10:34, Roome, 2:11, Efesoon 6:9), nus akkuma sana. Kunoo dhugaan teessoo jiruu kiyyaa si godhadha jedhee…hamilee wadaa naaf galtee…iddoo sanii garuu SI DHABEE. ba'aa gabrummaadhaan sammuun na dhiphatee jaalala bilisummaan onneen na rarraatee jaalallee dhabeetan qalbiin koo cinqamaa isa argachuun koo egaa mee yoomumaa? guyyaa gad hin taa'u halkan yooman ciisaa isa argachuudhaaf abjuun na kaachisaa gochaan isaa martuu hirribaa na kaasaa!!!! ani booji'aamee harka isaarran jiraa mee mala naa falaa maal wayya yaa firaa? hamman jaalallee koo…. read books online download free !!. Maallaqaanin jaalala keenya jabeessa jedheen akka lafaa kahuu hin dandeenyetti unkuttesseen onnee kee dhiiga qulqulluu qofa hin raabsine, isa jaalala qulqulluus dhiigatti dabalee facaasu sana magalaa volkaanoon dhaane godhe. Yachid jecha Ibraayisxii isa yeruma hundaa tokkichummaa ibsa. ayli'iifii waa baru'uun samii keessa ceetaa. Nomolos ungushee dubbii kana ufiif barreesse taanaan dogongora jedhaan amana. 💘Asoosamoota ajaayibsiisoo fi dinqisiisoo ,jechamoota jaalalaa ,saayikooloojii , hubannoofi kaka'umsaa🌺. Join Facebook to connect with Aydarus Abdi and others you may know. Dhiirri ammoo dubartii qaama isaani yookaa haala uumama isaanii jaalattu argachuu isaanitti baayyee waan gammadaniif jaalala dhugaa si’oomminaan laataaf. Nuti Miseensonni ABO qaama Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) kan taanee falmaa qabsoo hidhatnoof jecha kaayyoo ummata Oromoof qabannee jirru, Hooganoota ABO Finfinnee jiran wajjin shira diinni xaxeen qunnamtiin keenya cituu irraa kan ka'e hojii guyya guyyaa irratti wal taliguu fi waliif taligamuun waan hanqateef of dandeenyee sochohuuf akka tahutti qaama hoogganaa "AJAJA OL'AANAA WARAANAA. Namni hunduu qormaata jaalala kanaan ni qorama nama Rabbiin rahmata godheef malee. Find fundraisers in Melbourne. Kunis xiqqummaa fi jaalala ibsuufi malee, arrabsoo wayituu hin qabu. Jaalallee koo ammas ani imaanaa kee hin nyaadhu. Kana jechuun fakkeenyaaf dur dhiira addaggee (Sheemii kan hin beekne) yoo ta'e iyyuu, hoggaa si bira ga'u si yeella'a. Jechi kun kan adda ta'e "Jaalala haadhaa" kan ibsuu dha. Afaanni Oromoo akkauma afaan kamiiyyuu seerluga mataa isaa qaba. waa sadii Towadhuu-Arrabaa kee, Aarii fi waan hojjatuu. hojii koo dhiiseen si arguun barbaadaa Irriba keessallee waa'eedhuma keen yaadaa abjuunis si argeen ol jedheen si ilaalaa kun jaalala qofaaree Jaalalarra caalaa of immo hin se'in sii miti yaa mucaa naafis hin gaddinaa isin ijoolleen firaa jaalalli facebooki na qabatee jiraa malasaan wallaalee naaf himaa yaa firaa!!!! @orompt @mijuun. This video is unavailable. Garuu kabajaa fi jaalala guddaan keessa kootti ABO'f qaba. Join Facebook to connect with Baandi Bilisummaa and others you may know. 2-ممارسة ضبط النفس والسيطرة عليها, وتعويد الإنسان الصبر والتحمل والجلد. Yaadni koo, jiruun koo waa'eema kee ture; har'as sanuma Michuu koo!. Yaa Beetaliheem biyya Raajotaa gammadi, Addaam inni lammaffaan, Kiristoos, so keessatti dhalateera'woo; Nama is a duraa Adaamiin si'oolii gara gannataattii deebisuuf, "yaa Addaam lafa turte gara lafaattis ni deebita". Yaa rabbii aniis taan akka isheee naa kenniiiiii. Daandiirratti obboloota shamarranii argadheetan isaan waliin boo'aa gara oddoo Philaaxoos qajeelle. “Laa ilaaha illallaahu jechuun: Rabbii tokkicha malee, kan ibaadaa akka salaataa, soomanaa, isaaf waa qalu’uu,isa kadhatuuu haqa godhatu hin jiru; kan sifa akka sifa isaa qabu hin jiru; kan humna wahiin argamsiisu qabu, kan sifa waa hundaan beekuu qabu hin jiru, tanaaf jecha kan waa uumu isa malee hin jiru. Qeerransi harqee fiixee mukaarra bahee gadi isaan ilaala. Ani yoomuu kan yaadadhu waggaa hardhaa dhangaa jaalala kee affeerraa keen si'a jalqabaaf jiruu kiyyaarrattii na dhamdhamsiisuu kooti. Ammallee kabajaa aadam beekkomsaan argate jaalatuuu jecha Isa tokko kan ibliis jeamu malee kan akka jeanitti mataa malaaykaaa tayuu ture Inni ibliis jeamu sun if gud- disuuuf jecha dubbii Rabbii dhagayuu didee aadamiif sujuuduu oolee mal- aaykaa jalaa hafe. Q⁠o⁠ʼannaa Masaraa Eegumsaa Bitootessa 19-25, 2018: Jaalala gaarii fi jaalala 2 Ximotewos 3: 2-4 irra jiru wal bira qabuun keenya, akka of qorruu fi amalawwan gammachuu argamsiisan guddifachuuf nu gargaara. Find the fundraiser you care about and look for local causes to support on GoFundMe. Haata'uu ummata isa jaalatu keessaa bahee weellisaan Kuni jireenya baqaa keessa jira. Dhaabadheetiin daawwitiin if laale ifittin seeqe laakkaan ifiin wallaale malee ani niin bareeda. #Walaloon_Jaalala Chaanaaliin walaloo Afaan Oromoo jaalalatamaa, jalqabaafi miseensota hedduu qabu @Walaloon_Jaalala nu faana ta'uu keessaniif hedduu isin galateeffata. Join Facebook to connect with Beharu Bonsa and others you may know. Yakkoota amala kijibaa fi waan hin jirre hafarsuu irraa maddan kana qofaa miti. Eenyumayyuu taanaan namni jecha kana dubbate dubbii fokkattuufi dubbatamuu hin malle akka dubbate beekuu qaba. Holladay fi innis gara oliitti kan kaa’ame jechoota Jermaniitiin beekama. Dur yeroo ana hammattu qaamni kee natti rigate sun akka haqata Xirinyii natti urgaa’ee nagaa ana dhoowwata. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Onnee jaalala, Nekemt, Welega, Ethiopia. Siree kiristinnaa irra kan rafan, ykn Maasii kiristinnaa irraa kan qotan keessaa isheen Amantii, Abdii fi Jaalala qabdu fuula Waaqayyoo duratti ayyaana argatti (faara tolaadhaan ilaalamti). ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT. Goosiin jecha waan tokko akka godhamu, godhame, ta'u fi ta'e yookaaniis akka namni tokko waan tokko godhu kan nutti himu. Barruun "Ibidda. ba'aa gabrummaadhaan sammuun na dhiphatee jaalala bilisummaan onneen na rarraatee jaalallee dhabeetan qalbiin koo cinqamaa isa argachuun koo egaa mee yoomumaa? guyyaa gad hin taa'u halkan yooman ciisaa isa argachuudhaaf abjuun na kaachisaa gochaan isaa martuu hirribaa na kaasaa!!!! ani booji'aamee harka isaarran jiraa mee mala naa falaa maal wayya yaa firaa? hamman jaalallee koo…. hojii koo dhiiseen si arguun barbaadaa Irriba keessallee waa'eedhuma keen yaadaa abjuunis si argeen ol jedheen si ilaalaa kun jaalala qofaaree Jaalalarra caalaa of immo hin se'in sii miti yaa mucaa naafis hin gaddinaa isin ijoolleen firaa jaalalli facebooki na qabatee jiraa malasaan wallaalee naaf himaa yaa firaa!!!! @orompt @mijuun. Jaalala si gaafachuun maaf si tahe baasa, Siin jaaaladha jachuun maalumaaf si aarsaa? Tuffiin qabdu beeki jaalalti badhaasaa, Gammachuun qeebaluun dhugaatti beekumsaa, Jaalala teetiitu onnee kootitti dhimmisaa, Gubee na boobeessa laphee tiyya keessaa, Siin jaaladhaa kootif maa funyaan ol qabdaa? Niihuu jaalatamnaan boona samii riiydaa,. A tti loltooni ABO bakkan itti dhaladhee guddadhe keessa bal'inaan socho'aa turan. Bahara Jaalala Halaal. Yeroo jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama. Barruun "Ibidda. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. ba'aa gabrummaadhaan sammuun na dhiphatee jaalala bilisummaan onneen na rarraatee jaalallee dhabeetan qalbiin koo cinqamaa isa argachuun koo egaa mee yoomumaa? guyyaa gad hin taa'u halkan yooman ciisaa isa argachuudhaaf abjuun na kaachisaa gochaan isaa martuu hirribaa na kaasaa!!!! ani booji'aamee harka isaarran jiraa mee mala naa falaa maal wayya yaa firaa? hamman jaalallee koo…. Kitaabonni, sirboonniifi walaloowwan waaʼee jaalalaa ibsan. Garuu kabajaa fi jaalala guddaan keessa kootti ABO'f qaba. Furmaata kanaa mee jecha Rabbiitin haa gudunfuu: “Yaa warraa amantanii hoo,faasiqni oduudhaan yoo isinitti dhufe wallaalumaan namoota akka hin miine fi wanta hojjattaniif akka hin gaabbine (oduu isaa) addaan baafadha. Ammallee kabajaa aadam beekkomsaan argate jaalatuuu jecha Isa tokko kan ibliis jeamu malee kan akka jeanitti mataa malaaykaaa tayuu ture Inni ibliis jeamu sun if gud- disuuuf jecha dubbii Rabbii dhagayuu didee aadamiif sujuuduu oolee mal- aaykaa jalaa hafe. Abbaan ishee dhiira isheen jalqaba jaalala itti agarsiistee fi isa jajju. Wonti gaariin garuu, ergaa jaalalaa dabarfachuuf jecha si jaaladhaa, namoota tokko tokkotti akka dhagaa ulfaata, arrabni qabachuuf sodaata, jedhutti dhimma bahuun dirqamaa miti. Afaan Oromo qube "Laatini" digdamii-ja fi qube "cimdii" shan itti fayyadama. Barreeffamnikoo har'aa gabaabinaan dhimma hiriira galateeffannaa MMI Dr. o Kanaaf waldaa Efesoon ishee bulchiinsaa fi tika gaarii, amanamummaa fi obsaan danda’uu, sobbaa fi dhugaa gargar baasanii dhugaa duukaa bu’uu qabdu kana keessa dhaabatee Gooftaan jaalala iddoo isaatii yeroo dhabu baay’ee gadde. "Addunyaa" ifatti sanyii hundumaa firoota of keessatti qabata. Jecha isaatinis, ''biyyatti yoon. Find fundraisers in Melbourne. Ammam rakkadhu illee waadaa jaalala keenyaa hin cabsu du'een bada malee. Simannaa Taamaanyiif jecha qophiin guyyaa lamaaf turu akka qindaa’ee ta’u koreen beeksisee jira. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne. Namni tokko jireenya keessatti milkaa'uuf sababa fi bu'aa wanta hojjatu beeku ykn tilmaamu qaba. Jechi addaa tokko Yohaannis iin 21:15 keessatti fi si’a diigdanii saddeet Mul’ata. Naa’ol Abba-Firrisaatin Siwaliin gubadhee Siwaliin dhiitamee Waliin fiigne Waliin cabnee Nattii rarraatte Aniis sittii rarra’ee Nattii maxxanttee Aniis sittii maxxanee Hin ulfaatta jettee nan ceephine Ba’aan koo sittii tolee Siwaliin mixii biyyee nyaachisee Udaan sareefi kan nama waliin ejjanne Laga 9 waliin dabarree Iddo cubbuu fi tola hunda waliin imallee Qoree fi gufuu hunda. Jan 12, 2015. Hanga cubbuun edoo jeenataatii nama baseen booda akka namni lubbuu beelada baasee ciincaa cubbuu isaa dhiheefatu waqayyo heeyame. Ni dubbisti hin galuuf, ni rafti irribi hinqabun. Bara 1997-2002 A. Otoo falmitanii saba oromoof jecha, Kanneen fudhattan hidhaa fi ajjeechaa,. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa * ️ Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. kan tola addunya`aa aakhira`aa namaa yaadu, kan diin isaa jaalatee tiyfaturraa baratuu , maalif halaal barbaadanii baruun nama islaamaa. Watch Queue Queue. Abiy Ahmad wajjin wal-qabatee waanan taajjabe barreessuum barbaadaan ture. Yesus gatii cubbuu keenya kaffaluudhaaf gahaa akka ta'e warra du'an keessaa ka'e. Dur yeroo ana hammattu qaamni kee natti rigate sun akka haqata Xirinyii natti urgaa’ee nagaa ana dhoowwata. Karaan tokkichi waan addaa ykn waan cimaa ittiin hojjachuu dandeettu waan hojjattu jaallachuudhaan. ''Mana barnootaa yoo deemuus ta'ee, haatii koo suuqii wayita na ergitu hunda bisikileetiin fayyadama ture,'' jechuun jaalala qabu dubbata dargaggoon kun. Comedy Xiinxalaa mudhii gadi Jaalala Bililee intala abbaa jifarif maraate - Duration: Jaalalaaf jecha bilbila ishii cabsite funny oromo comedy bareedduu takkaa waliin tapha taasifne. Akkuma gad-baheen gammachuudhaan guutamee akka waan ba'aa ofirraa buuseetti onneen isaa basha'e. Jecha sijaaladha jedhutti dhimma osoo hinbaane ergaa jaalala dabarfachuun nidanda'ama. "Addunyaa" ifatti sanyii hundumaa firoota of keessatti qabata. Akka Haala Meessaa/tuutti, hojiie guguddooo sadi raawwatta: Hojii 1:Marii Hawaasa Gabbataa guyyoota 1000 jalqabaa 10 (kurnan) haal-mijeessita. Hawks quarrel on the ground for something on the ground. 💝Walaloowwan jaalalaa jechoota jaalala garaa nama qabbaneessaniifi nama amansiisan argachuuf. Jecha sijaaladha jedhutti dhimma osoo hinbaane ergaa jaalala dabarfachuun nidanda’ama. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Murnoonni biroo, keessattu kanneen amma dura ABO irra irraa adda bahan, gadoo kaleessaa haaromsuun jaallan isaanii kaleessaa haaloo bahuuf jecha ololaafi gocha cehuumsa kana gufachiisuu danda'u irraa of qusachuu qabu. Kanaaf karaan kun bakka namoonni waldhaban itti araaramaniidha. Ijoollee gaabbii filatanii qabachuu. Jaalallee koo ammas ani imaanaa kee hin nyaadhu. Jecha Naman Kunaantee Na Guddisuuf Jecha Qarmii Ormaa Funaantee Ofii Dhagaa baattee Anaan baala baachiftaa Ofii gogduu nyaattee Anaan jiidhaa nyaachiftaa Dachaa kutte deemtee dhiibdee baata Tulluu Hagabuu nan bulchituu Akaawwis ta'e mulluu maasii orma keessaa Asiif achi jortee mudhii kee hidhattee kan ilma kee soortee Arrabsoo Ollaa Kee. Jecha san dhugumatti namni seenaa qabsoo ummata keenyaa keessumattuu kan bara dabree kana quba qabu jecha barreessu natti fakkaachuu dide. Ijoolleen durbaa jaalala dhiiraaf qaban jalqaba jaalala abbaa isaanii irraa jalqabu. Maallaqaaf jecha qofa tajaajiluu. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan dwar ISAAA huwa jijjirama. Waanuma dhiphaa ta’eef jecha. "Foolii gaarii mannaa, maqaa gaarii wayya jedhe arjaan" akkuma jedhan Maqaan hunduu hiikaa fi waan ibsu qaba. Walumaagalatti haawwiin ummata Oromoo jecha tokkon yoo ibsamuu bilsummaa argachudha. Afaan Oromoo keessatti sagaloonni "Ga" fi "daa"n jecha Gadaa jedhu kennu. " Sumayyanis jecha isarratti jabeessite waqqaste. ~ Jecha kee eeggadhu, isatu gocha ta’aatii. Waaqayyo abdii isaa raawwachu akka danada’u amani. Jaalala Waaqayyoo keessatti of eegdanii jiraachuuf, 'hafuura qulqulluutti' ykn dhiibbaa gaarii inni geessisu jalaa utuu hin ba'in kadhannaa gochuu si barbaachisa. A tti loltooni ABO bakkan itti dhaladhee guddadhe keessa bal'inaan socho'aa turan. Jecha biraatiin mala Manneen Murtii qabeenya, hojimaataa fi humna qaban hunda gara bu’aatti ittiin jijjiiranii dha. Kana sababa kaaseef qaba. Yoo iyyaafataa deemnuu fi naannaa keenya qeeqaan laallutt kaanu, caalaatt of baruu fi addunyaa keessa jirruu hubachuu eegaluun, nafii fi jaalala lammii keenya Oromoo, waliin biyya waloo fi kaayyoo bilisummaa tokko qabnuuf waan baafnuuf akka ofirraa qabnu qayyabachuu eegalla. Jechoota hayyootaa fi makmaaksa biyya addaddaa kan nama barsiisan, jajjabeessanii fi hamilee namaa kaasan. Godina Arsii ona roobee gandoota baadiyyaa 32 keessatti buusii ijaarsa dhaaban. Join Facebook to connect with Beharu Bonsa and others you may know. Nuti Miseensonni ABO qaama Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) kan taanee falmaa qabsoo hidhatnoof jecha kaayyoo ummata Oromoof qabannee jirru, Hooganoota ABO Finfinnee jiran wajjin shira diinni xaxeen qunnamtiin keenya cituu irraa kan ka’e hojii guyya guyyaa irratti wal taliguu fi waliif taligamuun waan hanqateef of dandeenyee sochohuuf akka tahutti qaama hoogganaa “AJAJA OL’AANAA WARAANAA. Channel keenya qophiilee jaalala irratti hundaa'an kanneen akka Asoosamaa, Walaloo, Danbalii Jaalalaa, Xalayaa Jaalalaa fi kkf of keessa qaba Namoonni xalayaan jaalalaa qilleensa irra akka siniif oolan yoo barbaaddan @sool_dave quunnamaa. Namni dogongora kiyya argitan na beeysisaa akkan irraa baradhu. JECHOOTA SAGALEE Laafaa Jabaataa Laafaa Jabaataa Badaa baddaa Bare barre Madaa madda Qore qorre Mure murre Bade badde Caalaa callaa Hodhe hoddhe Gubaa gubbaa Qoruu qorruu Balaa ballaa Sodaa soddaa Bule bulle Qixa qixxaa Jala jallaa Qaruu qarruu Gabatee gabbate gabbatte Jijjiirama asiin olitti godhamurratti jijjiiramni gabaabinaa fi dheerina sagalee jiraachuu ni mala. waa sadii T. Kabajaafi jaalala aadaa, seenaafi eenyummaasaatiif qabu. Ta'ullee Seera Uumamaa 22:2 keessatti Muuseen ilma Abrahaam isa tokkicha adda ta'e Yisihaaq tokkummaa mudaa hin qabne ta'uu isaa addeessuuf echad otuu hin ta'in Yachid fayyadame. Issuu company logo Close. Damee Boruutin, Gurraandhala 4, 2018. Seenaa Generaal Taaddasaa Birruu Gootichi beekamaan ilma Oromoo onneen isaa waa’ee saba isaaf dhiigdu kun kan dhalatee guddate Godina shawaa kaabaa nannoo salalee aanaa Hidhaabuu Abootee iddoo addaa Siree Morose jedhamutti dhalatee akka guddate seenaan tarree gootota Oromoo keessatti barreefame hedduun ragaa baha. Aqiidaa Tee Qabadhuu / Khoz 3aqedtak. Jaalala Bilisummaa Hiraar Gabrummaa Boontu Dhugaa Irraa* Hiraar gabrummaan sammuun na dhiphattee Jaalala bilisummaan onneen na rarraatee Jaalallee dhabeeti qaamni koo cinqamaa Isa kan argadhu eegaa mee yoomumaa?. Jecha san dhugumatti namni seenaa qabsoo ummata keenyaa keessumattuu kan bara dabree kana quba qabu jecha barreessu natti fakkaachuu dide. Hundumaa dura immoo jaalala ho'aa waliif qabaadhaa!" — 1PHEXROS 4: 7,8. Facebook gives people the power to share and makes the. Garuu hedduun namaa hojjatee, carraaqee, akaafeefi bishaan obaaseeti kan jaalala dhugaatiin wolitti bayu. Garuu, mootummichi karaa nagaa itti cufuudhaan waraanaa fi qawweedhaan waan itti bobba’eef jecha, qabsoo hidhannootti deebi’uuf dirqaman,” jedhan. 15:13), nuuf badiisa ta'u garuu immoo kaffaluuf kan nu hin dandeenye. Akka Haala Meessaa/tuutti, hojiie guguddooo sadi raawwatta: Hojii 1:Marii Hawaasa Gabbataa guyyoota 1000 jalqabaa 10 (kurnan) haal-mijeessita. Emamu Elias Hundesa está en Facebook. Kitaabban kamiiyyuu kan addunyaa kana keesssattti argaman kan dogongora irraa walaba tahe gonkumaa hin jiru. Isinis yoo Jechoota Jaalalafi Dhaamsa Jaalala qabatani nuuf ergaa isin galatoomfanna! Waaliti sasabnee Appi kana update goona. Kana hubatuun ture ABOn Ebli 15 guyyaa yaadannoo, Gootota haqa ummata Oromoof jecha lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne baasan ittiin yaadatamu akka tahuu kan murteesse. Ni yaadatta yoo ta’e, yeroon si waliin ture sana jaalala guddaa waanin siif qabuuf jecha, sirraa fagaadhee deemuu illee takkaa yaadee hin beeku. Fuula kanatti Afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu waliin ilaalla. waa sadii Kunuunsi-namootaaf yaaduu, gammachuu fi waan argattee. Ofi jette naaf yaa amanamtu, ofii jedheen ishiidha amanamaafi. See actions taken by the people who manage and post content. They think jaalala is when they see a pretty lady on the street and get a little excited. Artist Fayyisaa Furii weellisaa ummata Oromoo biratti haalaan jaalatamaa ta'e dha. Akka afaan Ingiliziitti yaada ‘the saerel’ jedhu. Atoo yaadattaa?!…ani bar hin dagannee…yoomuu hin dagadhuus. Jalqaba jecha mana jedhu kana yoo mataduree kana irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. akka kanaan galata isaa argatanii, jannata isaa badhaafaman. Karaa abbaas ta'ee karaa haadhaa, maatiin Marii qabeenyaa isaanii fincila bilisummaa Poolaandiif jecha godhaniin (kan dhiyoo sana ka'e Fincila Amajjii kan 1863-65) dhaban. Jaalala dabarrenisa si Jaallatee12 March 2017 - Duration: 7:13. Yeroo kana ummanni guutun lakkii bo kana sheeyxaanaatu akkana godhaa jedhan Gurbaan farshoo dhugee machaawee dhufe kun Akkas Jedheen sheeyxaanni obboleessa kooti hin Tuqinaa jechuun ammas iyyuu eegale. eef yeroo ammaa fedhiif dhiheessa waliin madaaluuf jecha liqiif gargaarsa dhabbata (world. ” Proverbs can open the door to insightful and entertaining discussions to narrate a point. Jaalala si gaafachuun maaf si tahe baasa, Siin jaaaladha jachuun maalumaaf si aarsaa? Tuffiin qabdu beeki jaalalti badhaasaa, Gammachuun qeebaluun dhugaatti beekumsaa, Jaalala teetiitu onnee kootitti dhimmisaa, Gubee na boobeessa laphee tiyya keessaa, Siin jaaladhaa kootif maa funyaan ol qabdaa? Niihuu jaalatamnaan boona samii riiydaa,. Ammallee kabajaa aadam beekkomsaan argate jaalatuuu jecha Isa tokko kan ibliis jeamu malee kan akka jeanitti mataa malaaykaaa tayuu ture Inni ibliis jeamu sun if gud- disuuuf jecha dubbii Rabbii dhagayuu didee aadamiif sujuuduu oolee mal- aaykaa jalaa hafe. PAGE KOO LIKE NAAF GODHA. Jechoota keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website. 💝Walaloowwan jaalalaa jechoota jaalala garaa nama qabbaneessaniifi nama amansiisan argachuuf. Namin nama abaaru nama hinfaarsu. ~ Amala kee sirreessi isatu namoota wajjiin si jiraachisaatii. Kanarra dabarree gaafa dhagaa halagaa faana itti darbannu seenaaf seeraan gaafatamuuf akka jirru hubachuunis barbaachisaadha. pdf dalagaa Jaalala Rabbii barbaadaaf dalagamte Rabbi haa godhu. fkn yoo maqaan isaa Mahammad ta'e Mahammad Jaalallee koo jedhaa waamaa ~ yeroo super market ykn suuqa deemtan Surree. Ilaa dhalloonni ammaas, dhallonni boruus dhuudhaa dilbaawaa fi miidhagaa kana akka qaroo ija ofiitti eeggatanii bardhibbee fi barkumee hedduu qaxxaamursiisuu qabu. This video is unavailable. Aqiidaa Tee Qabadhuu / Khoz 3aqedtak. ~ Dhiira qawweef hin jilbiiffannetu, jaalala dhugaatiif jilbiiffata! ~ Yoo nama taate fedhii keetiif osoo hin taane, kaayyoo keetiif dursa kenni! * Waa dubbiftaniif, galata guddaa qabdu!!!. Namni sababa yoo beeke miidhaa hojiin isaa itti fiddu irraa fagaata. Garuu, mootummichi karaa nagaa itti cufuudhaan waraanaa fi qawweedhaan waan itti bobba’eef jecha, qabsoo hidhannootti deebi’uuf dirqaman,” jedhan. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan dwar ISAAA huwa jijjirama. Qamaleen kolfa obsitee isaan baqatti; Leenci aadee lafa sochoosaa bosonatti galee taa’a. Garuu kabajaa fi jaalala guddaan keessa kootti ABO'f qaba. Maaloo kaa mangee koo, badii anii sirratti hojjedhe hirriba nadowwee halkanii guyyaa najeeqa jira. jaalala isaarraa hamman wayyaa'utti mi'aa jaalala isaa hamman dhandhamutti jooruu koo hin dhiisuu halkaniifi guyyaa fala biraa hin qabuu maaluma naaf wayyaa? haalaaf amala isaan onneen booji'amee qaamni koof qalbiin koo gabrummaan golgamee "ani cinqamtuudha" jedhee osoon obsuu harka hin laadhu jedhee ofis jajjabeessuu rasaasni ija. Afaan Oromo qube "Laatini" digdamii-ja fi qube "cimdii" shan itti fayyadama. ~ Qabeenyaan qabduun namatti hin boonin, qabeenyi fixeensa ganamaatii. Dura Addaamitti kenne, inni immoo amma dhala namaa hunduma bakka bu'a. docx), PDF File (. Kun waa'ee Phexros maal sitti argarsiisa? 6. Jecha ittin amansisuu barbadee argatuus dubbachuuf afaantu wal xaxee,hidhiituu hoollatee jaallee koo… jedhe ija ishee keessa ilaalee wan dubbachuuf ka’ee osoo hin xumuriin giddutti jaallanneedhaaf bilbillii bilbillamee…>> Asoosamaa gumaa galaate (87) Yaada kanarraa Kan nuttii hubbanuu yeroo naataanaan jechaa jedhee ishittii dubbattee. Facebook gives people the power to share and makes. Join Facebook to connect with Yemasegan Gosa and others you may know. Weenniin korriftee isaaniif jeekkarti. Xumurarratti waan tokko akka gootufan jaalala Gooftaan si gaafadha! ta'ee osuma jiru anaaf siif jecha tuffatamee hamma irratti tufamuutti,,,, irruma darbeeyyuu. " "Imimmaan. Amma koreen dhimma hooggantoota keenya kanaa qoratee eessa akka jiran adda baasu hundeeffamuu waanan dhaga'eef hubannoo yoo qabaatame gaariidha jedheen yaada. Wanni sun maal yoo naanjettan jaalala Rabbi qofa akka inni argatuu barbaaduu isa gooti Amantii Islaam keessa madaalee dinqii tahetu jira, madaallin kun waangammachuu nama muslima tahee ibsurraa isa tokko, kuni isin maraafuu ifaajee yaada namni Rabbitt amane jaalala Rabbiitii ol wanni tokkollee akka isa biratti hin jaalatamne namni Rabbitti. “JAALALA!” Eeyye dhugaadha, dhukkuba kanatu yeroo dhihoo intala mana haadha Dhugumaa kireefatte takka irraa na qabatee na gubaa jira. #Walaloon_Jaalala Chaanaaliin walaloo Afaan Oromoo jaalalatamaa, jalqabaafi miseensota hedduu qabu @Walaloon_Jaalala nu faana ta'uu keessaniif hedduu isin galateeffata. seenaa baayyee namatti tolu ilmi oromo tokko jaalalaaf jecha muka kore mee dhageeffadhaa By United oromia please do not re upload For more info and videos please visit us on Facebook instagram and. 3:16, 36) Waaqayyo, cubbuu keenyaaf jecha Yesusiin aarsaa furii godhee dhiheessuunsaa, nuyis Waaqayyoon akka jaallannu nu kakaasuu qaba. Kennaa guddaa akkanaa argachuun keenya dhiibbaa nu irratti gochuu kan qabu akkamitti? Akkasumas. Caamsaa 15, 2015 | Boruu Barraaqaa Irraa* Kutaa 1ffaa dabre keessatti afanfaajjii maqaa jedhuun Habashoonni magaalaalee Oromiyaa akka Jimmaa, Dirree Dhawaa fi Harar dhaaluuf geggeessaa jiran laaluuf yaallee jirra. kan beekkomsan qabnee aylillee qabaatuu. Kadhachun yoo feedha kee ta’e akkas jette kadhachuu ni dandeessa. Jaalala Rabbii barbaadaaf dalagamte Rabbi haa godhu. jecha filatama kamiin si badhaasu gammachuu moo tolaa yookaanis daawwitii sabboonaa siin jennaan kunis quubsaa mitii "bilisummaa"way ya isheen si madaalttii ati anaaf gootadha goota lubbuu kootii kolfiif gammachuun koo harka keerra jirtii!!!!! guyyaa si yaadadhee maqaa kee yoon kaasu halkanis dadhabee yeroon gadi ciisu harka kee hafarsaa. Yaadni koo, jiruun koo waa’eema kee ture; har’as sanuma Michuu koo!. Fakkeenyaf, hijaaba kan uffatu yoo taate, jallatoonni wanta fedhan yoo jedhan, gurraa fi qalbii kee dubbii isaanitin hin ko’oomsin. Bara 2008 ,FXG/Fincila xumura gabrummaa, Sabni Oromoo guutuu Oromiyaatti taasisee irraatti kabajaa fi jaalala saba ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha osoo ani jiru saba kiyya na duratti Lukkeeleen woyyaanee Agaaziin lubbuu isaanii hin baastu jechuun qawwee isaa diinatti garagalchuun agaazii shanii hanga jahaa walirraatti akaayuun akkasumas kanaa. Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul'isa jalqabaa hanga dhumati, ebsa2014@gmail. Otoo falmitanii saba oromoof jecha, Kanneen fudhattan hidhaa fi ajjeechaa,. Ni yaadatta yoo ta’e, yeroon si waliin ture sana jaalala guddaa waanin siif qabuuf jecha, sirraa fagaadhee deemuu illee takkaa yaadee hin beeku. Kanaaf nama soortuu godhee uumamaa irratti muude, Waaqayyo. Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. Federaaliizimii keenyaa fi Ilaalcha Masaafintummaa… Hiikaa Margaatiin 05-15-18. Guyyaan Goototaa miseensota ABO qofaan eegale kun har’a kan ummata Oromoo maraa tahuun hubatamee biyya keessaa fi alatti kabajama. Waa sadii Kabajii-Manguddoo,Jaalala fi Aadda tee. kunna að meta þetta. Itiyoophiyummaan Jaalala! Yoonaas Toleeraatiin Barreeffamnikoo har’aa gabaabinaan dhimma hiriira galateeffannaa MMI Dr. Itiyoophiyummaan Jaalala! Yoonaas Toleeraatiin Barreeffamnikoo har'aa gabaabinaan dhimma hiriira galateeffannaa MMI Dr. Yeroo jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama. Barruun "Ibidda. Hojiiwwan kunniin wanta Rabbiin jaallatu fi itti gammadu hunda of keessaa qaba. Websaayitin kuni urga baname waggaa lama caale jira. Faranjiin namni dantaa isii eegeefii jennaan, sirumaayyuu dantaa isii saniif jecha irree nama sanii ni cimsiti. Kanaafuu, 'kennaan hammas hin jedhamne' kun gaarummaa fi jaalala guddaa Yihowaan karaa Yesus nutti argisiise hunda kan dabalatu dha. Sabaaf jecha kufanii madaa nutti dhiisanii, 17 thoughts on “ Walaloo Qeerroo ” jaalala waliif haa qabannu. Phexros immo jecha jaalala gudda argarsiisu garuu aarsaa of gochu hin qabnen deebisef. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Jecha amantaa yookaan og-waaqummaa badhaadhinaa hafuura qulqulluu amantootni kan heyyaman hundumaa raawwachisuuf kan fayyadu godhee kaa'a. (a) Jaalala Waaqayyoof qabnu argisiisuuf maaltu nurraa eegama?. Walumaagalatti haawwiin ummata Oromoo jecha tokkon yoo ibsamuu bilsummaa argachudha. Najaaladhuu jaalala hin taatu jedha Oromoon namni akeeka fi ergama Wayyaanee hubatee beeku miseensa isaanii ta’uu irra dhiibbaa dhufu fudhachuuf murtoon of qopheessan. Dhuma irratti FXG/Fincila xumura gabrummaa, Sabni Oromoo guutuu Oromiyaatti taasisee irraatti kabajaa fi jaalala saba ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha osoo ani jiru saba kiyya na duratti Lukkeeleen woyyaanee Agaaziin lubbuu isaanii hin baastu jechuun qawwee isaa diinatti garagalchuun agaazii shanii hanga jahaa walirraatti akaayuun akkasumas. Join Facebook to connect with Baandi Bilisummaa and others you may know. Yeroo ammaa guddina magaalatiifi baayina ummataa dabalaa dhufeen walqabate fedhiin dhiyeesa bishaanii fi saniteeshiinii guyyaa guyyaatti dabalaa dhufeera. Oromiyaa biyya gootaa Jaalala saba ofii hojiin mul’isani. Ta'ullee Seera Uumamaa 22:2 keessatti Muuseen ilma Abrahaam isa tokkicha adda ta'e Yisihaaq tokkummaa mudaa hin qabne ta'uu isaa addeessuuf echad otuu hin ta'in Yachid fayyadame. 💝Walaloowwan jaalalaa jechoota jaalala garaa nama qabbaneessaniifi nama amansiisan argachuuf. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa * ️ Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Eenyumayyuu taanaan namni jecha kana dubbate dubbii fokkattuufi dubbatamuu hin malle akka dubbate beekuu qaba. waa sadii Towadhuu-Arrabaa kee, Aarii fi waan hojjatuu. Sirni Gadaa Saba Oromoo. Find the fundraiser you care about and look for local causes to support on GoFundMe. Wanni sun maal yoo naanjettan jaalala Rabbi qofa akka inni argatuu barbaaduu isa gooti Amantii Islaam keessa madaalee dinqii tahetu jira, madaallin kun waangammachuu nama muslima tahee ibsurraa isa tokko, kuni isin maraafuu ifaajee yaada namni Rabbitt amane jaalala Rabbiitii ol wanni tokkollee akka isa biratti hin jaalatamne namni Rabbitti. Kuni Oromoof jecha. Waan jaallattu hanga aammaatti bira hingeenne, wolitti hinbaane yoo ta’e barbaaduu itti fufi. ~ Jireenya kee fooyyessi, isatu boqqonnaa bara jireenya kee guutuutii. Ni yaadatta yoo ta'e, yeroon si waliin ture sana jaalala guddaa waanin siif qabuuf jecha, sirraa fagaadhee deemuu illee takkaa yaadee hin beeku. Ijjannoo fi of eeggannoo cimaa: Jaalala Rabbii barbaadii malee komii fi balaalefannaa isaanitiin of hin ko’oomsin. Xumurarratti waan tokko akka gootufan jaalala Gooftaan si gaafadha! ta'ee osuma jiru anaaf siif jecha tuffatamee hamma irratti tufamuutti,,,, irruma darbeeyyuu. Godina Arsii ona roobee gandoota baadiyyaa 32 keessatti buusii ijaarsa dhaaban. ” Proverbs can open the door to insightful and entertaining discussions to narrate a point. Walumaagalatti haawwiin ummata Oromoo jecha tokkon yoo ibsamuu bilsummaa argachudha. Kitaabonni, sirboonniifi walaloowwan waaʼee jaalalaa ibsan. Thanks for the feedback! Added 2 years ago by Webmaster 2 years ago by Webmaster. Join Facebook to connect with Beharu Bonsa and others you may know. Daandiirratti obboloota shamarranii argadheetan isaan waliin boo'aa gara oddoo Philaaxoos qajeelle. (Maammilaa Keenyarraa) Nageenyii koo isheen onnee koo ishee akka malee sijaalaturra burqitee bakka atii jirtutti siyaa dhaqabuu!. There are 5 pending changes awaiting review. Qube cimdii kan jennu quboota lama addaan ba'u kan hin dandeenye, sagalee biraa kennuu dhaaf akka qube. Hawks quarrel on the ground for something on the ground. Facebook gives people the power to share and makes. Yeroo ammaa waa'ee jaalala yoo ka'u gariin ni jibbu gariin ni immoo ni jaallatu. Ni yaadatta yoo ta'e, yeroon si waliin ture sana jaalala guddaa waanin siif qabuuf jecha, sirraa fagaadhee deemuu illee takkaa yaadee hin beeku. Abiy Ahmad erga gara Muudama Muummee Ministeerummaatti dhufanii, reefuu gara ja'a sadiitti siqaa jiru. Stories , *Jaalala Rabbii barbaadu`uu jecha ,nama 876 garsiifatu'uu fii mitii,ammallee dantaa. kan tola addunya`aa aakhira`aa namaa yaadu, kan diin isaa jaalatee tiyfaturraa baratuu , maalif halaal barbaadanii baruun nama islaamaa. kan agarsiisudha. Channel Keessan kun bara haaraatti sagantaalee mimmiidhagoo biraa dabalachuun turtii isaa haaraa akka eegalu asumaa siniif barbaadna. Wooooow jaalala dhugaa jechuun akkana kunoo. Kana sababa kaaseef qaba. 💝Walaloowwan jaalalaa jechoota jaalala garaa nama qabbaneessaniifi nama amansiisan argachuuf. I've made a repository of Oromo music lyrics in the hopes that it will help Oromo youth in the diaspora (or any other Afaan Oromo learner) appreciate the content and beauty of the words that go into these songs. Inni kotteenfachiisa NIDOTTEtti beekama. Facebook da a la. With the easy navigation of this app, you can navigate copy and share with your loved ones. Waaqayyo samii fi lafa akkasumas wanta isaan keessa jiru kamiyyuu uumee jira. Kana jechuun fakkeenyaaf dur dhiira addaggee (Sheemii kan hin beekne) yoo ta'e iyyuu, hoggaa si bira ga'u si yeella'a. Yeroo jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama. Madaa hamtuu fayyan malee jecha hamtuu hinfayyan. Jalqaba jecha mana jedhu kana yoo mata duree kana irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. There are 5 pending changes awaiting review. Nuuf jaalala guddaa sababa qabuuf Yesus lubbuu isaa dabarsee kenne (Yoha. Haaraa Jildii shank an ta’e qo’annoo jecha tiooloojikaal ta’an The New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis,jedhamuun kan beekaman Willem A. 💝Walaloowwan jaalalaa jechoota jaalala garaa nama qabbaneessaniifi nama amansiisan argachuuf. Stories , *Jaalala Rabbii barbaadu`uu jecha ,nama 876 garsiifatu'uu fii mitii,ammallee dantaa. Facebook gives people the power to share and makes the. Nomolos ungushee dubbii kana ufiif barreesse taanaan dogongora jedhaan amana. Jecha gabaabaa ogummaa hawaasaa kan darbe, kan ammaa fi kan dhufu karaa miira keenyatti dhagamuun kan ibsudha. “Jaalala fagoo hin amanin, ‘the nearest is the dearest”, amma wayita kanatti maal akka hojjachaa jirtu beektaa fayyaalessa koo?” “Isheen waan feete hojjachuu dandeessi; sun mirga ishiiti. kunna að meta þetta. Phexros immo jecha jaalala gudda argarsiisu garuu aarsaa of gochu hin qabnen deebisef. Maatiin immoo maqaa hunda maqaa ta'eef jecha cal jedhee namatti hin moggaasu. Mucaan harjajjaa’ee dhaabbate. Join Facebook to connect with Beharu Bonsa and others you may know. Dur yeroo ana hammattu qaamni kee natti rigate sun akka haqata Xirinyii natti urgaa'ee nagaa ana dhoowwata. Abbaa manaa qofa ykn haadha manaa qofati jaalala dhugaa ykn kabaja dhugaa agarsiisa taanaan, gaa’elli keenya iddoo tokko ga’ee rakkina godhata. “Jaalala kanarraa maaltu adda nabaasaree…”(Rom. Maallaqaaf jecha qofa tajaajiluu. Kana bu’uura godhachuun kaayyoon amantii Waaqeffannaa Safuu, Laguu, Hooda, Seeda, Aadaa fi Duudhaa Oromoo fi warra Kuush eeguu , kunuunsuu fi guddisuu irratti hojjechuudha. Jecha biraatiin Rabbiin (subhaanahu wa ta'aala) kitaaba Isaa keessatti yookiin arraba Ergamaa Isaa irratti wanta Ofiin itti of waame fi wanta ofiin itti of ibseen tokkichoomsudha. Ragaan Nabiyyoota Gabbaruu Isaaniitiif Jecha Rabbii Ol Tahee Kana: ِمّ ِ ُ أو ِنِِو ُ وِ َ َٱِسِانَلِ Iِت ۡ ل ُ قِت ه أ ءِم يرۡ J ِن بۡٱِسَ يِعَٰي ِللَُّٱِ لا قِ ۡ ذوَإِ ِلَِِس ۡي لِام ِ لو ُ ق أِ ۡ ن أِلَmِِ ُ نو ُ ك يِام ِك نَٰح. Yaadni koo, jiruun koo waa’eema kee ture; har’as sanuma Michuu koo!. Comedy Xiinxalaa mudhii gadi Jaalala Bililee intala abbaa jifarif maraate - Duration: Jaalalaaf jecha bilbila ishii cabsite funny oromo comedy bareedduu takkaa waliin tapha taasifne. Jalqaba jecha mana jedhu kana yoo mata duree kana irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Bakka jiraattu Fiinfinneetti hojii wayi argatteeti. Guyyaan Goototaa miseensota ABO qofaan eegale kun har’a kan ummata Oromoo maraa tahuun hubatamee biyya keessaa fi alatti kabajama. GORSAAF JECHA *. 2-Lubbuu ufii qabuu fii toohachuu nama barsiisa, murannoo, ciminaa fi obsarratti nama leenjisa. Mammaksaa (proverbs) are also used as a medium of transmission of socio- cultural information (Customs, beliefs, norms, moral codes. One of the ships under command of Diogo Dias arrived at a coast that was not in East Africa. Dhuma irratti FXG/Fincila xumura gabrummaa, Sabni Oromoo guutuu Oromiyaatti taasisee irraatti kabajaa fi jaalala saba ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha osoo ani jiru saba kiyya na duratti Lukkeeleen woyyaanee Agaaziin lubbuu isaanii hin baastu jechuun qawwee isaa diinatti garagalchuun agaazii shanii hanga jahaa walirraatti akaayuun akkasumas kanaa olis fixuun akka danda'amu poolisoota fi humna. Abbaan ishee dhiira isheen jalqaba jaalala itti agarsiistee fi isa jajju. Jecha sana gaazexeessuma VOA sanatu ofii dubbate moo yaada namni alagaa waan sana irratti kennate keessaa fudhatee dubbachuu isaa garuu amma sirriitti hin qaabadhu. Sammuu namoota birootti immoo jaalala jechuun walqunnamtii saala qofaan kan wal qabateedha. Isinis yoo Jechoota Jaalalafi Dhaamsa Jaalala qabatani nuuf ergaa isin galatoomfanna! Waaliti sasabnee Appi kana update goona. YHWH’n akkaataa (Hafuura, umamaa kan hin taane, bara baraan kan jiraatu) fi amala. Jan 12, 2015. Eenyumayyuu taanaan namni jecha kana dubbate dubbii fokkattuufi dubbatamuu hin malle akka dubbate beekuu qaba. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. "Foolii gaarii mannaa, maqaa gaarii wayya jedhe arjaan" akkuma jedhan Maqaan hunduu hiikaa fi waan ibsu qaba. Issuu company logo Close. Dhummarratti kitaabni kun hiikkaadha, dogongora irraa qulqullaawaa miti. Facebook gives people the power to share and makes. ~ Jecha kee eeggadhu, isatu gocha ta’aatii. Jaaalli inni tokkoffaa irra jiru (Eros) nama jaalatan "kan ofii" godhachuu irratti hundaa'a. Waa sadii Kabajii-Manguddoo,Jaalala fi Aadda tee. Jecha keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website. Find fundraisers in Melbourne. ” Suuraa Al-Hujraat : 6 Hiikka jecha ‘Faasiqni- kaadi, fincilaa’ 10. Deemsa yeroo keessa kan nuu tolutt akka baanu mamii hin qabnu. Weenniin korriftee isaaniif jeekkarti. Garuu, mootummichi karaa nagaa itti cufuudhaan waraanaa fi qawweedhaan waan itti bobba’eef jecha, qabsoo hidhannootti deebi’uuf dirqaman,” jedhan. Artist Fayyisaa Furii weellisaa ummata Oromoo biratti haalaan jaalatamaa ta'e dha. Jaalala ummanni Oromoo umamaan bosoonaaf qabu mullisuuf jecha 'mucaasaaf maqaa mukaa moggaasa, alaabaarras kaawwata' jedhu Obbo Gaddafaa Nagaraa. Jalqaba jecha mana jedhu kana yoo mataduree kana irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Ilaa dhalloonni ammaas, dhallonni boruus dhuudhaa dilbaawaa fi miidhagaa kana akka qaroo ija ofiitti eeggatanii bardhibbee fi barkumee hedduu qaxxaamursiisuu qabu. Yeroo ammaa kanatti, oromoon maqaa hiika cimaa qabuufi miidhagaa ta'e ijoolleesaaf baasaa jira. Namoota bayy’ee xiqqaa ta’aniidha, yoo kan jiran ta’e, kanniin jaalala dhugaan akka salphatti badhaafaman. Jechoota hayyootaa fi makmaaksa biyya addaddaa kan nama barsiisan, jajjabeessanii fi hamilee namaa kaasan. Numarsaan gaaffii inni waa’ee jaalalaaf itti kaasu jechoota filatamaniin harkatti busheessiti. Kids these days always singing about jaalala, jaalala, jaalala when they don't even know what jaalala means. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u. The latest reviewed version was checked on 13 December 2018. Atoo yaadattaa?!…ani bar hin dagannee…yoomuu hin dagadhuus. Dur yeroo ana hammattu qaamni kee natti rigate sun akka haqata Xirinyii natti urgaa'ee nagaa ana dhoowwata. Yeroo jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala dhugaan akka salphatti badhaafaman. waa sadii Kunuunsi-namootaaf yaaduu, gammachuu fi waan argattee. Join Facebook to connect with Beharu Bonsa and others you may know.